Informacje dla podmiotów współpracujących oraz podmiotów komunikujących się z Taxreo sp. z o.o., zgodnie z art. 13 RODO

Współpracując lub kontaktując się z nami, dochodzi do przekazania przez Pana / Panią swoich danych osobowych do TAXREO SP. Z O.O. – dlatego działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że:

 

1. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych jest TAXREO SP. Z  O.O. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 65 lok. 1009, KRS 0000585104, NIP 6372196729, REGON 362969284

 

2. Specjalistą ds. danych osobowych w TAXREO SP. Z O.O. jest Bartosz Derejski, [email protected].

 

3. Pani/Pana dane osobowe – przetwarzane będą w zależności od treści korespondencji celem:

 • udzielenia odpowiedzi na Pana / Pani pytanie i wynikającej z tego dalszej komunikacji,
 • nawiązania współpracy lub realizacji zlecenia będącego wynikiem Pana / Pani zapytania,
 • wykonania już zawartej umowy pomiędzy Nami lub pomiędzy TAXREO SP. Z O.O. a podmiotem reprezentowanym przez Pana / Panią.

 

4. Przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, dane do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu), adres serwera i IP (wymagane przy komunikacji elektronicznej) i ewentualne inne dane podane przez Pana / Panią w komunikacji z nami (np. stanowisko).

W przypadku nawiązania współpracy lub realizacji już zawartej umowy, dodatkowo przetwarzane będą następujące dane (Firma, adres prowadzenia działalności, NIP, inne dane dostępne w rejestrach publicznych, np. CEIDG).

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych koniecznych do podjęcia działań na Pana / Pani żądanie przed zawarciem umowy lub koniecznych do wykonania umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych koniecznych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie prowadzonej korespondencji.

 

W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie w zależności od sytuacji:

 • udzielenie odpowiedzi na pytanie i prowadzenie korespondencji,
 • nawiązanie współpracy lub realizacja zlecenia będącego wynikiem Pana / Pani zapytania,
 • wykonanie już zawartej umowy pomiędzy Nami lub pomiędzy TAXREO SP. Z O.O. a podmiotem reprezentowanym przez Pana / Panią,
 • przeprowadzenie rekrutacji.

 

Informujemy, iż udostępnione nam dane będą przetwarzane jedynie – w zależności od sytuacji – celem zawarcia umowy, wykonania umowy już zawartej i jej rozliczenia albo celem jedynie komunikowania się z Państwem.

 

6. Odbiorcami danych – w przypadku zamiaru podjęcia współpracy lub realizacji już zawartej umowy – są:

 • Administrator, jego przedstawiciele i pracownicy,
 • podmiot zewnętrzny zajmujący się na podstawie zawartej z Administratorem umowy obsługą prawną Administratora,
 • podmioty zewnętrzne świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Administratora,
 • organy publiczne, którym konieczne jest przekazywanie danych celem rozliczenia umowy (np. właściwe organy podatkowe, organy wymiaru sprawiedliwości).

W pozostałych przypadkach (jedynie komunikacja): odbiorcami danych jest Administrator i jego pracownicy.

 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej – przez Nas lub przez TAXREO SP. Z O.O. z podmiotem reprezentowanym przez Pana / Panią – umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Natomiast dane osobowe znajdujące się w korespondencji są przechowywane przez okres sześciu lat, od końca roku w jakim dokonano ich zebrania.

 

8. Posiada Pan / Pani prawo: dostępu do treści Pana / Pani danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana / Panią zgody.

Ponadto ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie osobowych narusza przepisy RODO.

 

Może Pan / Pani w każdej chwili uzyskać u nas informacje o Pana / Pani danych zapisanych u nas.

W razie konieczności proszę skorzystać z danych do kontaktu wskazanych wyżej.

 

Informacji udzielimy Państwu chętnie również na drodze elektronicznej, przez co gwarantujemy Państwu prawo do przenoszalności danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora.

 

9. Dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany.

W sposób zautomatyzowany dane osobowe będą przetwarzane tylko w przypadku w jakim będzie tu wynikiem działania programu lub zabezpieczeń informatycznych (np. BACK-UP plików, filtr SPAM-u).

PolandSpainEnglishGerman